Stowarzyszenie Gmin Pojezierza Wałeckiego

 

Stowarzyszenie Gmin Pojezierza Wałeckiego  zostało utworzone 9 maja 1997 r. W jego skład weszły wówczas gminy Człopa, Jastrowie, Mirosławiec, Tuczno, gmina wiejska Wałcz i miasto Wałcz.

Pomysłodawcą zawiązania tej organizacji i pierwszym przewodniczącym Stowarzyszenia został ówczesny Burmistrz Miasta Wałcz Zdzisław Tuderek.

Głównym zadaniem Stowarzyszenia jest zintegrowanie gmin leżących na Pojezierzu Wałeckim wokół wspólnych celów gospodarczych i społecznych a w tym głównie w zakresie turystyki, rekreacji, czynnego wypoczynku i infrastruktury turystycznej.

 A  A

Cele Stowarzyszenie Gmin Pojezierza Wałeckiego

 • Inicjowanie, przygotowanie i realizacja na terytorium zrzeszonych w Stowarzyszeniu gmin wspólnych przedsięwzięć służących rozwojowi i współpracy samorządów,
 • Tworzenie warunków do rozwoju turystyki w szczególności poprzez promocję walorów Pojezierza Wałeckiego
 • Uczestnictwo w imprezach targowych 
 • Publikacja wydawnictw promocyjnych
 • Oznakowanie atrakcji turystycznych na terenie Pojezierza
 • Wspomaganie członków Stowarzyszenia w realizacji zadań własnych i zleconych
 • Pozyskiwanie i wykorzystywanie środków pomocowych Unii Europejskiej oraz międzynarodowych instytucji finansowych, na realizację zadań statutowych
 • Inspirowanie i podejmowanie wspólnych inicjatyw służących społeczno-gospodarczemu rozwojowi regionu
 • Wspieranie i popieranie przedsięwzięć, firm, organizacji oraz osób działających zgodnie z celami statutowymi Stowarzyszenia.

Zarząd SGPW

 1. Bogusława Towalewska – Przewodnicząca (Burmistrz Miasta Wałcz)
 2. Piotr Wojtiuk – Członek Zarządu (Burmistrz Jastrowia)
 3. Krzysztof Hara - Członek Zarządu (Burmistrz Tuczna)